Koster - Herenstraat 63a Rijswijk (ZH)

Algemene voorwaarden

Alle door ons verzonden artikelen worden vooraf gecontroleerd.

Gedane bestellingen worden, indien op voorraad, dezelfde dag verzonden. Anders worden deze zoals de aangegeven levertijd verzonden. Mocht er toch een andere levertijd zijn dan aangegeven, informeren we u daarover zodat er een passende oplossing geboden kan worden. Het garantiebewijs wordt ingevuld en ondertekend. Bij klokken en barometers is het garantiebewijs de meegeleverde factuur. Om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten worden bestellingen boven €100,- aangetekend verstuurd.  Uw bestelling kan ook opgehaald worden in de winkel (Herenstraat 63a, 2282 BR Rijswijk). Gaarne vermelden bij uw bestelling. Bij evt. retourneren van het product kan deze ook op dit adres gebracht worden.

Wij versturen geen artikelen naar anonieme adressen zoals postbussen.

U kunt uw bestelling online betalen via i-DEAL, PayPal, Mister Cash of met een vooruitbetaling. Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling aan u verstuurd. Uw bestelling wordt altijd per e-mail bevestigd.
 

GARANTIE & RETOUREN

Garantieregeling

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Onderstaande garantieregeling geldt naast de wettelijke rechten, maar doet niets af aan de wettelijke rechten van de consument. Indien u een horloge, klok of sieraad aanschaft, krijgt u op dit product fabrieksgarantie van 2 jaar, tenzij langer vermeld bij product. Hierop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

Garantievoorwaarden:

1. Het door u bij Koster Horloges Klokken & Sieraden gekochte product is gedurende een periode na de aankoopdatum (wij raden u dan ook aan de factuur te bewaren) gegarandeerd tegen materiaal en fabricagefouten, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.
2. Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Koster Horloges Klokken & Sieraden naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
3. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
4. Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Koster Horloges Klokken & Sieraden gerepareerd is of het product verwaarloosd is.
5. Bij garantiereparaties zijn de portokosten van de zendingen naar Koster Horloges Klokken & Sieraden en de retourzendingen naar de klant voor rekening van Koster Horloges Klokken & Sieraden.
6. Bij toezending van vervangende producten zijn de portokosten van de zending voor rekening van Koster.

Heeft u vragen over of wilt u gebruik maken van de garantieregeling, neem dan contact op met ons tel. 070-3990665 of stuur een email naar info@kosterklokken.nl

Niet-goed-geld-teruggarantie / Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren

   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De klant mag een product zonder aanmelding terug sturen, mits een een verklaring dat het een retour betreft (zoals het modelformulier en/of eigen formulier) meegestuurd wordt.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Wij hebben het volste vertrouwen in al onze producten. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de geleverde producten, dan kunt u deze binnen 14 dagen retourneren aan onderstaand adres. Gebruik daarvoor het retourformulier onderaan deze pagina. Wij adviseren u om voor een vlotte afhandeling eerst contact op te nemen met ons, telefoonnummer 070-399 0665 of mail info@kosterklokken.nl

Koster Horloges Klokken & Sieraden
Herenstraat 63a
2282 BR Rijswijk

U dient de de porto-kosten zelf te betalen tenzij het artikel door toedoen van ons beschadigd is of foutief geleverd is. Neem in dat geval contact met ons op. Zorg er voor dat de retourzending goed verpakt is. Vermeld ook altijd uw factuurnummer. Zodra de retourzending ontvangen is maken wij het orderbedrag binnen uiterlijk 7 dagen over.

Koster Klokken Horloges & Sieraden © 2024 / Algemene voorwaarden / Privacy beleid / Disclaimer
Concept & Realisatie Bureau Visueel

Mijn winkelmandje